Sai số phi chọn mẫu và chất lượng dữ liệu: Chúng ta có thể học được gì từ khảo sát để thu thập dữ liệu về các chỉ số đo lường tính dễ bị tổn thương?

Phùng Đức Tùng, Bernd Hardeweg, Suwanna Praneetvatakul và Hermann Waibel

World Development, Vol. 71 (July), p. 25-35. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.11.008

Giới thiệu

Tóm tắt

Chúng tôi sử dụng những số liệu còn thiếu, số lượng câu trả lời “không” hoặc “không biết” và số lượng lỗi sai với kiểm tra độ tin cậy để xác định lỗi phi chọn mẫu ở những khảo sát quy mô lớn cho các đo lường tính dễ bị tổn thương đối với nghèo đói. Từ đó, chúng tôi xác định các yếu tố ảnh hưởng đến những lỗi phi chọn mẫu này và ước lượng tiêu dùng hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường phỏng vấn, người phỏng vấn và đặc điểm của người trả lời phỏng vấn có ảnh hưởng lớn đến sai số phi chọn mẫu. lựa chọn thời điểm phỏng vấn và sắp xếp các cuộc phỏng vấn theo bằng cách tuyển người phỏng vấn có một vài tính cách tương đồng với người được phỏng vấn.

Đọc bài viết