Liệu tăng lương tối thiểu có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp? Trường hợp của Việt Nam.

Nguyễn Việt Cường

Journal of International Development, DOI: 10.1002/jid.2920

Giới thiệu

Nghiên cứu này đo lường tác động của tăng lương tối thiểu lên lợi nhuận của các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam sử dụng phương pháp sai biệt kép cùng kết hợp với ghép cặp xác suất. Dữ liệu sử dụng cho phân tích này được lấy từ Điều tra doanh nghiệp Việt Nam năm 2005 và 2006. Tác động ước tính của tăng lương tối thiểu từ 290 lên 350 nghìn đồng trong năm 2005 lên lợi nhuận của doanh nghiệp là rất nhỏ, không có ý nghĩa thống kê.

Đọc bài viết