Liệu các dân tộc thiểu số nghèo nhất có được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo quy mô lớn? Bằng chứng từ Việt Nam

Nguyễn Việt Cường, Daniel Westbrook và Phùng Đức Tùng

The Quarterly Review of Economics and Finance, 2015, vol. 56, issue C, pages 3-14

Giới thiệu

Tóm tắt
Để nâng cao cơ hội hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế cho các dân tộc thiểu số nghèo, chính phủ Việt Nam đã thực hiện một chương trình có tên gọi “Phát triển kinh tế-xã hội cho các xã đang gặp khó khăn nhất trong các dân tộc thiểu số và khu vực miền núi” trong giai đoạn 2006-2010. Nghiên cứu này chung cấp những bằng chứng thực nghiệm về tác động của dự án lên các hộ gia đình trong vùng dự án. Chúng tôi phát hiện ra rằng chương trình đã có những tác động tích cực lên một vài kết quả quan trọng của các hộ gia đình dân tộc thiểu số, bao gồm việc sở hữu tư liệu sản xuất, sở hữu tài sản lâu bền và sản xuất lúa gạo. Trong số những kết quả chủ chốt, họ được lợi từ những tác động tích cực trong thu nhập từ nông nghiệp, tổng thu nhập của hộ gia đình và thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình. Một kết quả đặc biệt quan trọng là các hộ nghèo dân tộc thiểu số ở các xã tham gia chương trình giảm đáng kể so với ở các xã không tham gia. Cuối cùng, các hộ gia đình dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ việc giảm thời gian di chuyển đến các cơ sở y tế, liên quan đến các hộ gia đình ở các xã trong vòng kiểm soát.

Đọc bài viết