GEMMES Vietnam giai đoạn 2 (Hợp phần số 3)
Chương trình Thúc đẩy Bình đẳng giới và thay đổi hiện trạng ở Châu Á – Thái Bình Dương: Nghiên cứu thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên
Đánh giá tính sẵn sàng ứng phó với EUDR của ngành cà phê và gỗ tại Việt Nam
Khát vọng của Việt Nam về mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm: tìm hiểu tiếng nói và quan điểm của nhiều chủ thể
Thúc đẩy cách tiếp cận địa bàn cảnh quan bền vững tại Việt Nam, tập trung vào khu vực Tây Nguyên
Thu thập dữ liệu đầu kỳ  của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam” (Dự án GCF2 – SACCR)
Sáng kiến Một sức khỏe – Các can thiệp cải thiện an toàn thực phẩm chuỗi giá trị thịt lợn tại Việt Nam
Khảo sát Cuối kỳ Dự án “Cải tiến kinh doanh thông qua dự báo mùa vụ cho cà phê tại Việt Nam” (WeFoCoS)