Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ liên kết với thị trường quốc tế thông qua tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và nâng cao năng lực
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện
Khảo sát Chuỗi giá trị toàn cầu 2017
Khảo sát Ý kiến cộng đồng 2016
Chính sách phát triển cà phê bền vững
Thiết kế đánh giá tác động cho dự án cầu Cao Lãnh