Đánh giá tính sẵn sàng ứng phó với EUDR của ngành cà phê và gỗ tại Việt Nam

Tổng quan

EFI, với sự hỗ trợ của UNDP, sẽ hỗ trợ Bộ NN & PTNT chuẩn bị cho EUDR, xây dựng khung tóm tắt và các lĩnh vực ưu tiên tại Việt Nam, để Chính phủ Việt Nam (Chính phủ) và chính quyền các tỉnh hiểu biết toàn diện về những thách thức chính đối với Việc tuân thủ EUDR trong ngành cà phê và lâm nghiệp thương mại của Việt Nam cũng như các tác động tiêu cực tiềm ẩn và cơ hội thị trường do quy định này mang lại. Nỗ lực này nhằm mục đích cung cấp cho Chính phủ Việt Nam một nền tảng vững chắc để bổ sung cho các kế hoạch hành động của chính phủ và địa phương nhằm giải quyết các thách thức đã xác định. Theo đó, các công cụ và phương pháp thích hợp có thể được phát triển để hỗ trợ các bên liên quan trong lĩnh vực cà phê và lâm nghiệp thương mại tuân thủ các yêu cầu của EUDR. Trong nhiệm vụ này, MDRI cung cấp một chuyên gia tư vấn trong nước để đóng góp vào việc xây dựng cơ chế đánh giá và thực hiện đánh giá tính sẵn sàng ứng phó với EUDR mà Chính phủ Việt Nam và chính quyền các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông có thể sử dụng để cải thiện các kế hoạch hành động của họ cho ngành cà phê.

Nhiệm vụ chính:

  • Nghiên cứu tài liệu:

+ Tiến hành phân tích chuỗi cung ứng cà phê và cung cấp đầu vào cho bản dự thảo đánh giá tính sẵn sàng thứ nhất và thứ hai.

+ Xác định các lĩnh vực mà thực tiễn và chính sách hiện tại ở Việt Nam có thể chưa/không phù hợp với yêu cầu của EUDR.

  • Tham vấn và phỏng vấn: Tiến hành các cuộc họp tham vấn có liên quan để thu thập phản hồi và thông tin về hiện trạng của hệ thống quản trị nhằm:

+ Các cơ quan cấp quốc gia có liên quan để thu thập dữ liệu và tiến hành phân tích,

+ Các công ty quốc tế tư nhân có mặt tại Việt Nam và các công ty liên quan khác.

+ Các công ty cà phê Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực nông nghiệp.

  • Hoàn thiện báo cáo đánh giá tính sẵn sàng ứng phó với EUDR, trong đó bao gồm các khuyến nghị cụ thể cho chính quyền trung ương và chính quyền hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, về cách cải hệ thống quản trị hiện tại đối với ngành cà phê để tạo điều kiện tuân thủ EUDR.

 

Ảnh: Hương Lê

Thời gian

12/2023 – 03/2024

KHÁCH HÀNG