Chương trình Thúc đẩy Bình đẳng giới và thay đổi hiện trạng ở Châu Á – Thái Bình Dương: Nghiên cứu thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

Tổng quan

Tiếp cận tài chính có thể là động lực phát triển quan trọng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ (WSMEs). Thông qua chương trình Tăng tốc phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp của phụ nữ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp với Ngân hàng VP Bank triển khai một nghiên cứu thử nghiệm đối chứng với nhóm khách hàng doanh nghiệp hiện hữu và các cán bộ tín dụng của VP Bank nhằm tìm hiểu và đánh giá các biện pháp khuyến khích tiếp cận tài chính đối với nhóm doanh nghiệp WSMEs, qua đó, góp phần tháo gỡ các rào cản tài chính đối với nhóm doanh nghiệp này và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Trong khuôn khổ nghiên cứu, MDRI phụ trách thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá tác động, thông qua ba cuộc khảo sát, gồm khảo sát đầu kỳ, giữa kỳ, và cuối kỳ

Hoạt động chính:

  • Phối hợp xây dựng khung nghiên cứu và bộ khung mẫu khảo sát
  • Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Cán bộ khảo sát thực hiện thu thập số liệu (trực tuyến và trực tiếp)
  • Tổ chức và thực hiện khảo sát dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất về đánh giá tác động, bao gồm các hoạt động:

+ Thực hiện phỏng vấn với 600 cán bộ và quản lý của VPB qua nền tảng trực tuyến Zoom

+ Thực hiện phỏng vấn trực tiếp hoặc trên điện thoại với 1,000 khách hàng hiện tại của VPB thuộc 50 chi nhánh trên khắp cả nước

  • Điều phối và quản lý đội ngũ Cán bộ khảo sát, giám sát chất lượng và xử lý làm sạch dữ liệu thu thập.
  • Xây dựng các báo cáo chi tiết về hoạt động khảo sát.

 

Nguồn ản: NinjaMart

Thời gian

04/2023 – 10/2024

KHÁCH HÀNG