Nghiên cứu về Bảo hiểm Nông nghiệp tại Việt Nam
Thu thập dữ liệu đầu kỳ  của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam” (Dự án GCF2 – SACCR)
Đánh giá tác động Dự án giảm nghèo Tây Nguyên
Đánh giá giữa kỳ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Lào Cai
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Khảo sát hộ gia đình về dự án nước sạch tại xã Mỹ Hương
Dự án hỗ trợ cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra (CHOBA)