Đánh giá tác động Dự án giảm nghèo Tây Nguyên
Đánh giá giữa kỳ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Lào Cai
Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4
Khảo sát hộ gia đình về dự án nước sạch tại xã Mỹ Hương
Dự án hỗ trợ cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra (CHOBA)