Khảo sát hộ gia đình về dự án nước sạch tại xã Mỹ Hương

Tổng quan

TỔNG QUAN
Tại khu vực Đồng bằng sông Hồng của Việt Nam, chính phủ đang đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch không nhiễm asen để cải thiện việc tiếp cận với nguồn cung cấp nước bền vững và phát triển cổ phần. Tính phù hợp của chương trình cấp nước như một giải pháp giảm asen phụ thuộc vào việc đóng góp tài chính của các hộ gia đình. Chi phí lắp đặt đường ống nước và hạn mức sử dụng hằng tháng đã được tính toán để chi trả một phần vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng như duy trì hoạt động thường xuyên và chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, việc có sẵn những nguồn nước rẻ, tiện lợi và thường là miễn phí khác, cùng với nhận thức chưa đầy đủ về mức độ ô nhiễm asen đã làm giảm nhu cầu lắp đặt hệ thống nước.

Hướng dẫn về giá nước đã không tính đến giá trị của nước sạch đối với các hộ gia đình, sự sẵn có của các nguồn nước khác và yếu tố tiêu cực bên ngoài tiềm ẩn của việc tiếp tục bơm nước ngầm tại các hộ gia đình. Kết quả là, mức độ lắp đặt đường ống và sử dụng nước tại những hộ đã lắp đặt thấp hơn nhiều so với mong đợi và không đạt được mục tiêu thu hồi chi phí, từ đó đe dọa tới tính bền vững của hệ thống. Nghiên cứu này phân tích về những mô hình tiêu thụ nước ở xã Mỹ Hương, tỉnh Bắc Ninh.

Hoạt động bao gồm thu thập thông tin kinh tế-xã hội của tất cả các hộ gia đình để cung cấp thông tin cơ bản ban đầu và ước tính nhu cầu sử dụng nước sạch.

Thời gian

04/2015 – 06/2015

KHÁCH HÀNG