Dự án hỗ trợ cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra (CHOBA)

Tổng quan

TỔNG QUAN
Trong thập kỷ qua, nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ kinh tế được tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển, điển hình là Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn 2006 – 2010, đã mang đến những cải thiện đang kể về mức sống và tăng cường khả năng tiếp cận của các hộ gia đình nông thôn với cơ sở hạ tầng cơ bản. Số hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh có bể tự hoại hoặc đường ống nước thải ở khu vực nông thôn đã tăng lên đáng kể: sự gia tăng là 29,2% trong giai đoạn 2002 – 2010. Tuy có sự cải thiện này nhưng vệ sinh vẫn là một trong những thách thức lớn cho việc phát triển ở Việt Nam. Nghiên cứu của Tổng cục Thống kê cho thấy đến năm 2010 chỉ có 39,6% số hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam sử dụng nhà vệ sinh có bể tự hoại hoặc đường ống nước thải và một phần đáng kể (54,9%) vẫn sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh. Tình hình này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực liên tục và phương pháp tiếp cận có hiệu quả trong các dự án vệ sinh môi trường và hành vi vệ sinh ở khu vực nông thôn.

Dự án Hỗ trợ cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra (CHOBA) là một dự án quốc tế được thực hiện ở hai nước Việt Nam và Campuchia. Tại Việt Nam, dự án do quỹ Đông Tây Hội Ngộ phối hợp với Bộ Y tế, Ngân hàng chính sách xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện. Dự án nhắm đến mục tiêu cải thiện điều kiện cung cấp nước và hệ thống vệ sinh cho các hộ gia đình nông thôn nghèo sử dụng cách tiếp cận và viện trợ dựa trên kết quả đầu ra. MDRI là đơn vị cố vấn nghiên cứu cho CHOBA trong 2 năm, phát triển phương pháp nghiên cứu và đánh giá tác động cho dự án.

Khảo sát giữa kỳ được kỳ vọng sẽ ghi nhận lại những thay đổi trong chỉ số thực hiện để kiểm soát và xử lý các nhóm theo thời gian. Hai mục tiêu chính là:

Xác định tính hiệu quả của những biện pháp ưu đãi của CHOBA trong việc khuyến khích các hộ gia đình trong nhóm mục tiêu sử dụng hệ thống vệ sinh;
Đánh giá mức độ hiệu quả trong việc thực hiện dự án của Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thời gian

08/2012 – 08/2014

KHÁCH HÀNG