Đánh giá sâu các chỉ tiêu Phát triển Bền Vững (SDG) 1, 2, 3, 4

Tổng quan

Tổng quan: Dự án nhằm mục đích hỗ trợ chuẩn bị Đánh giá Quốc gia Tự nguyện của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của dự án là tiến hành đánh giá chuyên sâu về nhóm chỉ tiêu SDG nêu trên, với trọng tâm vào các phương pháp thực hiện, những thiếu hụt về chính sách, tính liên kết các nhóm chỉ tiêu, cùng sự tiến bộ và các thách thức. Đây sẽ là cơ sở cho bài trình bày của Việt Nam về VNR tại HLPT 2018 và báo cáo SDG đầu tiên của Việt Nam.

Nhiệm vụ chính:

Rà soát và đánh giá tài liệu liên quan đến SDG và VSDG, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu của UNDP và VSDG, báo cáo nghiên cứu của UN và Tổng cục Thống Kê, báo cáo của các Bộ ngành, báo cáo quốc tế, các văn bản chính sách như Chiến lược Phát triển quốc gia về Kinh tế – Xã hội, Kế hoạch hành động, Chiến lược phát triển ngành và Kế hoạch tổng thể…
Phối hợp chặt chẽ với VA21, Tổng cục Thống kê, các đầu mối của Bộ để xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ, các đầu mối thống kê của Bộ và các bên liên quan khác đến SDG
Xây dựng đề cương chi tiết cho mỗi SDG được giao;
Rà soát và phân tích các nhóm chỉ tiêu SDG tập trung vào phương pháp thực hiện, thiếu hụt về chính sách, tính liên kết các chỉ tiêu, cũng như tiến độ, các vấn đề và thách thức;
Viết báo cáo đầy đủ bằng tiếng Việt và báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh, phản ánh các kết quả đánh giá sâu;
Chuẩn bị và trình bày kết quả đánh giá chuyên sâu trong một hội thảo tham vấn.

Thời gian

11/2017 – 01/2018

KHÁCH HÀNG