Nghiên cứu về dinh dưỡng và môi trường thực phẩm trẻ vị thành niên Việt Nam
Xây dựng Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ vào giáo dục (ETRI) tại TP. Hồ Chí Minh
Nghiên cứu Nhân rộng Mô hình Thư viện Thân thiện của Room to Read tại Việt Nam
Đánh giá tác động lâu dài của việc học trường chuyên: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam
Nghiên cứu đánh giá cuối kỳ của Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT)
Nghiên cứu Hệ thống Quản lý Trường học ở Việt Nam (DWMS – Vietnam Schools)
Nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp của thanh thiếu niên
Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam