Đánh giá đóng góp tiềm năng của mô hình Thực phẩm bổ dưỡng học đường của Rikolto (GF@S) trong việc cải thiện bữa ăn học đường và chế độ dinh dưỡng của thanh thiếu niên ở Việt Nam
Nghiên cứu Giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam
Tác động của việc đóng cửa trường học do COVID-19 đối với kết quả học tập của học sinh: Bằng chứng từ Việt Nam
Nghiên cứu công cụ kiểm kê thực phẩm tại các cơ sở bán lẻ và kinh doanh thực phẩm
Khát vọng của Việt Nam về mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm: tìm hiểu tiếng nói và quan điểm của nhiều chủ thể
Nghiên cứu về dinh dưỡng và môi trường thực phẩm trẻ vị thành niên Việt Nam
Xây dựng Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng áp dụng công nghệ vào giáo dục (ETRI) tại TP. Hồ Chí Minh
Nghiên cứu Nhân rộng Mô hình Thư viện Thân thiện của Room to Read tại Việt Nam