Nghiên cứu công cụ kiểm kê thực phẩm tại các cơ sở bán lẻ và kinh doanh thực phẩm

Tổng quan

MDRI thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá tính hiệu quả và khả năng ứng dụng của bộ công cụ kiểm kê thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh và bán lẻ thực phẩm. Đối tượng khảo sát của nghiên cứu này gồm hơn 500 cơ sở bán lẻ và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận Đống Đa và huyện Đông Anh (Hà Nội) đã được quan sát và thống kê trong dự án “Nghiên cứu về dinh dưỡng và môi trường thực phẩm” vào tháng 2/2023. Với mục tiêu đánh giá tính hiệu quả của hai bộ công cụ kiểm kê thực phẩm: công cụ quan sát nhanh (Quick scanning (QS)) và công cụ quan sát chậm (Full inventory (FI)), trong nghiên cứu này, mỗi cơ sở thực phẩm sẽ được quan sát và ghi nhận bởi hai cán bộ khảo sát khác nhau (CBKS) tại hai thời điểm khác nhau.

Nhiệm vụ chính:

  • Dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết về môi trường thực phẩm ở Việt Nam tích luỹ từ các dự án trước để cùng nhóm chuyên gia CIAT hoàn thiện bộ công cụ quan sát
  • Thử nghiệm bộ công cụ trên địa bàn Hà Nội
  • Xây dựng quy trình thực địa, quy trình phối hợp giữa hai đội quan sát nhanh và quan sát chậm và tự động hoá phân công ngẫu nhiên cơ sở thực phẩm cần quan sát cho điều tra viên
  • Xây dựng bộ công cụ định vị cơ sở thực phẩm cho điều tra viên, bao gồm Google Máp, GPS, hình ảnh cơ sở lập trình trên SurveyCTO
  • Cài đặt bộ công cụ kiểm kê thực phẩm trên SurveyCTO
  • Tuyển dụng điều tra viên, xây dựng tài liệu tập huấn và tiến hành tập huấn
  • Giám sát và điều phối quá trình thu thập dữ liệu
  • Thực hiện các quy trình làm sạch dữ liệu và kiểm soát chất lượng
  • Viết báo cáo thực địa

 

Ảnh: Đinh Ngọc Linh

Thời gian

10/2023 – 01/2024

KHÁCH HÀNG