Đánh giá đóng góp tiềm năng của mô hình Thực phẩm bổ dưỡng học đường của Rikolto (GF@S) trong việc cải thiện bữa ăn học đường và chế độ dinh dưỡng của thanh thiếu niên ở Việt Nam

Tổng quan

Mô hình Thực phẩm bổ dưỡng học đường (GF@S) đã được tổ chức phi chính phủ Rikolto phát triển ở một số quốc gia như Bỉ và Indonesia. Theo hướng tiếp cận của mô hình, ngoài việc giải quyết thành phần bữa ăn cho học sinh ở trường, mô hình thực hiện tích hợp thực phẩm và giáo dục nhằm khuyến khích sự tham gia và nâng cao hiểu biết của học sinh, giáo viên và cộng đồng nhà trường về dinh dưỡng. Tại Việt Nam, Rikolto đặt mục tiêu phát triển mô hình cải thiện vệ sinh, an toàn thực phẩm và chế độ ăn uống cân bằng cho học sinh ở Hà Nội, kết nối nguồn thực phẩm lành mạnh và trường học, đóng góp khuyến nghị chính sách ở cấp quận và cấp thành phố cũng như giáo dục học sinh và các bên liên quan về kiến thức ẩm thực.

Nghiên cứu “Đánh giá đóng góp tiềm năng của mô hình Thực phẩm bổ dưỡng học đường của Rikolto (GF@S) trong việc cải thiện bữa ăn học đường và chế độ dinh dưỡng của thanh thiếu niên ở Việt Nam” được dẫn dắt bởi một nhóm các tổ chức nghiên cứu quốc tế và Việt Nam, như: Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), Liên minh Đa dạng Sinh học và CIAT (ABC), Đại học và Nghiên cứu Wageningen (WUR), và Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về Phát triển bền vững (IRD). Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng của Mô hình GF@S trong việc cung cấp bữa ăn học đường tại các trường THCS và nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành liên quan đến dinh dưỡng, vệ sinh và an toàn thực phẩm cho học sinh, cha, mẹ học sinh và nhà trường. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện Mô hình tại các trường thí điểm và khả năng nhân rộng Mô hình trong tương lai.

Nhiệm vụ chính:

Trong nghiên cứu này, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

  • Xây dựng phương pháp và quy tắc chọn mẫu;
  • Xin cấp phép đạo đức nghiên cứu và chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nghiên cứu;
  • Thiết kế tất cả các hoạt động nghiên cứu, bao gồm xây dựng kế hoạch, lịch trình chi tiết cho các hoạt động thực địa và danh sách chi tiết về nguồn nhân lực cần để thực hiện các hoạt động này;
  • Tuyển dụng cán bộ khảo sát/cán bộ điều phối thực địa;
  • Tham gia xây dựng và hoàn thiện các bộ công cụ khảo sát (định tính và định lượng);
  • Tham gia xây dựng công cụ khảo sát bằng survey CTO;
  • Thực hiện tập huấn cho cán bộ khảo sát/cán bộ điều phối thực địa;
  • Tổ chức thu thập số liệu tại các trường trong mẫu khảo sát;
  • Tổ chức dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh và phiên âm các cuộc phỏng vấn; và
  • Viết báo cáo chi tiết về công tác khảo sát thực địa.

 

Nguồn ảnh: https://www.tieuhoclythaito.edu.vn/khong-ngung-nang-cao-chat-luong-bua-an-ban-tru-cho-hoc-sinh_820.html

Thời gian

12/2023-12/2024

KHÁCH HÀNG