Khuyến nghị mô hình tài chính công hiệu quả – Nghiên cứu định mức chi phí nghề đào tạo

Phê duyệt

Tháng 12, 2015

GIỚI THIỆU

Mục tiêu nghiên cứu

Đây là báo cáo tổng hợp của nghiên cứu Định mức chi phí nghề đào tạo. Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này bao gồm bốn thành phần như sau:

  • Đánh giá hiệu quả của mô hình cấp phát và mô hình phân bổ ngân sách dựa trên kết quả thực hiện căn cứ vào sự phát triển của các trường đào tạo nghề định hướng theo nhu cầu.
  • Phân bổ hợp lý yếu tố đầu vào phục vụ cấp vốn đào tạo nghề cho các trường dạy nghề.
  • Xác định chi phí đào tạo nghề hợp lý
  • Đề xuất mô hình phân bổ kinh phí dựa trên kết quả đầu ra.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của các mục tiêu thành phần này, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các đề xuất chính sách khung mô hình phân bổ nguồn lực và chi phí đầu vào dựa trên kết quả đầu ra nhằm cải thiện hiệu quả phân bổ tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của Nghiên cứu định mức chi phí nghề đào tạo bao gồm 10 CSDN gồm 7 CSDN công lập thuộc dự án Tăng cường Kỹ năng nghề và 3 CSDN ngoài công lập làm cơ sở so sánh đối chiếu. CSDN ở trong nghiên cứu này được xác định là các trường cao đẳng nghề và các trường trung cấp nghề (TCN). Do vậy, đối tượng của nghiên cứu này không bao gồm các trung tâm giáo dục nghề nghiệp như trung tâm dạy nghề (TTDN) hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, nghiên cứu tập trung phân tích năm nghề trọng điểm được dự án tài trợ thuộc hai nhóm nghề kỹ thuật và dịch vụ. Nhóm nghề kỹ thuật bao gồm ba nghề trọng điểm là Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp. Nhóm nghề dịch vụ bao gồm hai nghề trọng điểm là Kỹ thuật chế biến món ăn và Quản trị khách sạn. <span style=”display:none;”></span>

Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm sáu phần. Phần đầu giới thiệu về tổng quan nghiên cứu và mục đích của báo cáo. Phần hai cung cấp thông tin về các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu này. Phần ba đi sâu vào phân tích các nguồn tài chính cho dạy nghề và phân tích hiện trạng sử dụng vốn tại các CSDN. Đây chính là cơ sở để xác định chi phí nghề đào tạo và các phương pháp xác định chi phí hợp lý được trình bày ở Phần bốn. Hiện trạng phân bổ ngân sách cho dạy nghề và các kinh nghiệm quốc tế trong các mô hình tài chính công cho dạy nghề được thảo luận trong Phần năm làm cơ sở khuyến nghị nâng cao hiệu quả mô hình tài chính. Các kết luận và khuyến nghị của nhóm nghiên cứu được đưa ra trong Phần sáu của báo cáo.

Tải ấn phẩm