54 Dân tộc: Vì sao khác biệt? – Bản cập nhật năm 2018

TỔNG QUAN

Viện Nghiên cứu và phát triển Mekong (MDRI) xin ra mắt ấn bản thứ hai của cuốn sách “54 dân tộc: Vì sao khác biệt?” uốn sách là phiên bản cập nhật của xuất bản năm 2014 dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình làm việc với các nhà tài trợ, các NGO và nhiều nhóm dân tộc khác nhau, nhằm cung cấp thêm thông tin chi tiết về 54 dân tộc tại Việt Nam. Cuốn sách này sử dụng cơ sở dữ liệu từ 4 cuộc Tổng điều tra, bao gồm Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015, Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 và Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và 2016 để phân tích và tính toán các chỉ số chính cho từng dân tộc thiểu số và đa số.

Cuốn sách “54 dân tộc: Vì sao khác biệt?” phiên bản năm 2018 gồm bốn phần chính. Phần đầu đưa ra những phát hiện chính về đặc điểm nhân khẩu học, giáo dục, y tế, điều kiện sống, bình đẳng giới, đất đai, và nông nghiệp cùng bảng xếp hạng của 54 nhóm dân tộc theo từng chỉ số. Phần thứ hai cung cấp thông tin chi tiết về địa bàn cư trú, ngôn ngữ và chữ viết, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo, quan hệ xã hội và tổ chức gia đình, cũng như các đặc điểm của hộ và những thay đổi chính trong từng khía cạnh của cuộc sống cho từng nhóm dân tộc từ năm 2009 đến năm 2016. Phần thứ ba phân tích một số vấn đề nổi cộm và có ảnh hưởng tiêu cực đến các dân tộc ít người. Phần thứ tư, và cũng là phần cuối cùng, là 54 bộ bản đồ thể hiện những thay đổi về địa bàn cư trú của 54 dân tộc trong giai đoạn 2009 và 2015 theo huyện trên nền bản đồ nghèo.

Nhà tài trợ

Aus4Skills

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Thanh Niên

Tải ấn phẩm