NGƯỜI VIỆT CỦA NĂM 2018

Cuộc khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện trên 1400 người từ 18 tuổi trở lên được chọn ngẫu nhiên trên cả nước cho thấy một cụm từ miêu tả đầy đủ cảm nhận và suy nghĩ của Người Việt năm 2018 là “Hạnh Phúc, Lạc Quan, Định Kiến và Đầy Tín Ngưỡng”. Chi tiết xem liên kết: https://goo.gl/r9Uj7v