Các tỉnh ở Việt Nam đã nhận được nguồn chia viện trợ công bằng hay chưa?

Sáng ngày 27/5/2015, Giáo sư Mark McGillivray từ Viện Nghiên cứu Alfred Deakin và Tiến sĩ Phùng Đức Tùng đã tổ chức một hội thảo chuyên đề nhằm nghiên cứu về mối quan hệ giữa phân bổ viện trợ và tình trạng đói nghèo của các tỉnh ở Việt Nam bằng cách đưa ra câu hỏi: Liệu nguồn viện trợ được phân bổ đã phù hợp với mức độ đói nghèo ở các tỉnh hay chưa?

Để giải quyết những mối lo ngại cấp bách về sự chênh lệch tiềm năng giữa tỉnh giàu và tỉnh nghèo, nghiên cứu phát triển một chỉ số về công bằng. Chỉ số phục vụ cho việc đo lường phân bổ viện trợ công bằng, xác định khi khoản viện trợ quốc gia cho mỗi tỉnh tương đương với phần của tỉnh đó trong tỉ lệ đói nghèo của cả nước. Sau khi so sánh khoản phân bổ viện trợ thực tế với khoản viện trợ công bằng, những tỉnh nghèo hơn như Điện Biên, Hà Giang nhận được ít viện trợ hơn các tỉnh giàu hơn (Đà Nẵng, Cần Thơ, v..v..).

Mặc dù nhìn chung, Việt Nam đã chứng kiến một sự cải thiện đáng kể trong tình trạng đói nghèo nhờ vào những nỗ lực cải cách của chính phủ và sự hỗ trợ hào phóng từ các nhà tài trợ quốc tế, bằng chứng dữ liệu cho năm 2006-2012 cho thấy sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu viện trợ thực tế của mỗi tỉnh so với khoản được cung cấp.

Sau phần trình bày tổng quan về vấn đề, buổi hội thảo đã kết thúc với phần thảo luận và hỏi đáp về những phươnt thức hiệu quả để nghiên cứu sâu hơn và tăng cường việc phân bổ viện trợ công bằng ở các tỉnh này.

Sáng ngày 27/5/2015, Giáo sư Mark McGillivray từ Viện Nghiên cứu Alfred Deakin và Tiến sĩ Phùng Đức Tùng đã tổ chức một hội thảo chuyên đề nhằm nghiên cứu về mối quan hệ giữa phân bổ viện trợ và tình trạng đói nghèo của các tỉnh ở Việt Nam bằng cách đưa ra câu hỏi: Liệu nguồn viện trợ được phân bổ đã phù hợp với mức độ đói nghèo ở các tỉnh hay chưa?

Để giải quyết những mối lo ngại cấp bách về sự chênh lệch tiềm năng giữa tỉnh giàu và tỉnh nghèo, nghiên cứu phát triển một chỉ số về công bằng. Chỉ số phục vụ cho việc đo lường phân bổ viện trợ công bằng, xác định khi khoản viện trợ quốc gia cho mỗi tỉnh tương đương với phần của tỉnh đó trong tỉ lệ đói nghèo của cả nước. Sau khi so sánh khoản phân bổ viện trợ thực tế với khoản viện trợ công bằng, những tỉnh nghèo hơn như Điện Biên, Hà Giang nhận được ít viện trợ hơn các tỉnh giàu hơn (Đà Nẵng, Cần Thơ, v..v..).

Mặc dù nhìn chung, Việt Nam đã chứng kiến một sự cải thiện đáng kể trong tình trạng đói nghèo nhờ vào những nỗ lực cải cách của chính phủ và sự hỗ trợ hào phóng từ các nhà tài trợ quốc tế, bằng chứng dữ liệu cho năm 2006-2012 cho thấy sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu viện trợ thực tế của mỗi tỉnh so với khoản được cung cấp.

Sau phần trình bày tổng quan về vấn đề, buổi hội thảo đã kết thúc với phần thảo luận và hỏi đáp về những phươnt thức hiệu quả để nghiên cứu sâu hơn và tăng cường việc phân bổ viện trợ công bằng ở các tỉnh này.