Dữ liệu và bằng chứng để cải thiện thiết kế chính sách

Vào ngày 26/5/2015, bà Deanna Ford và Tiến sĩ Trần Ngọc Anh từ Trung tâm Phát triển Quốc tế của Đại học Harvard đã trình bày tại hội thảo về “Dữ liệu và bằng chứng để cải thiện thiết kế chính sách”, được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong.
Chương trình Bằng chứng cho thiết kế chính sách (EPoD) giới thiệu khung Thiết kế chính sách thông minh nhằm giúp các cơ quan nhà nước Việt Nam tạo ra những phương thức chiến lược để giải quyết các thách thức về chính sách tại Việt Nam. Sử dụng tỉ lệ tai nạn giao thông đường bộ tại Ấn Độ làm ví dụ, nghiên cứu đã triển khai thực hiện phương pháp chu trình thiết kế với cấu trúc “Xác định – Chẩn đoán – Thiết kế – Thực hiện & Kiểm tra –Cải tiến” để hiểu sâu về những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau vấn đề ban đầu, cho phép thử nghiệm các giải pháp chính sách có thể và đo lường tác động của chúng. Nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách hiệu quả, Thiết kế chính sách thông minh cũng xác định các nhân tố liên quan đến quá trình chẩn đoán và tìm ra biện pháp khuyến khích nhằm kích hoạt những thay đổi trong hành vi theo chính sách. Bên cạnh đó, cách tiếp cận theo cấu trúc như vậy luôn được căn cứ dựa trên bối cảnh, lý thuyết kinh tế, bằng chứng thực nghiệm, các vòng lặp thông tin phản hồi và theo dõi.

Bằng chứng cho thiết kế chính sách đã được phát triển thành một mạng lưới của các khoa, nhân viên và nhà nghiên cứu áp dụng lý thuyết kinh tế và bằng chứng thực nghiệm để thiết kế cải cách, thử nghiệm các giải pháp chính sách và từ đó tạo ra hệ thống hiệu quả trong các chương trình và chính sách của nhà nước. Chương trình mới này có kế hoạch thử nghiệm khung thiết kế thông qua việc tạo cơ hội cho các nhà làm chính sách tham gia tập huấn với EPoD về cách tối ưu hóa dữ liệu và bằng chứng trong quá trình ra quyết định chính sách.