Thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo cho điều tra PAPI

Tổng quan

TỔNG QUAN
MDRI đang tiến hành kiếm tra chéo độc lập cho điều tra Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) qua một thử nghiệm có nhóm đối chứng ngẫu nhiên (RCT).

Kể từ khi thí điểm ở ba tỉnh năm 2009 và mở rộng thử nghiệm tại 30 tỉnh năm 2010, PAPI đang dần trở thành một công cụ quan trọng trong việc theo dõi thực hiện chính sách và cung cấp dịch vụ công theo thời gian nhờ vào dữ liệu hàng năm và cách tiếp cận độc đáo – đo lường mức độ hiệu quả trong quản trị và hành chính công cấp tỉnh từ quan điểm của chính người dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một cuộc kiểm tra tại chỗ hay công cụ giám sát tuân thủ độc lập nào được thực hiện để rà soát quá trình phỏng vấn thực địa và thu thập dữ liệu.

Nhằm đảm bảo và nâng cao tính chính xác và toàn vẹn của cuộc khảo sát PAPI toàn quốc, MDRI đã đề xuất việc áp dụng phương pháp kiểm tra chéo tại chỗ bằng cách chọn ngẫu nhiên địa bàn điều tra và giám sát mức độ tuân thủ các thủ tục nghiên cứu thực địa và quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện bởi đội khảo sát PAPI.

Thời gian

08/2014 – 02/2015

KHÁCH HÀNG