Sự tham gia và chấp hành luật pháp: Phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên

Tổng quan

TỔNG QUAN
Dự án Sự tham gia và chấp hành luật pháp sẽ đánh giá sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình soạn thảo các văn bản pháp luật kinh doanh mới, kiểm tra xem sự tham gia này có giúp cải thiện các quyền của người lao động và an toàn lao động.

Dự án này là một thử nghiệm về tác động của các chiến lược mạnh mẽ, được hỗ trợ tốt hơn để huy động nguồn lực kinh doanh và sẽ có ý nghĩa rất thực tế cho chiến lược của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và chính sách công của Việt Nam trong tương lai.

Dự án sử dụng Phương pháp thử nghiệm nhóm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) để phân tích sự tuân thủ ở cấp cơ sở các quy chuẩn kỹ thuật về lưu trữ hóa học với năm nhóm đối chứng được chỉ định ngẫu nhiên. Sau khi dự thảo thông tư được ban hành, nhóm nghiên cứu sẽ theo dõi các công ty trong tất cả năm nhóm để kiểm tra sự tuân thủ luật lệ. Bằng cách chọn các quy định an toàn trong việc sử dụng các hóa chất độc hại có thể dễ dàng quan sát được, nghiên cứu nhằm tìm ra bằng chứng rõ ràng về việc tham gia dẫn đến sự tuân thủ pháp luật tốt hơn và xác định cơ chế nào tác động mạnh nhất đến kết quả này.

Thời gian

07/2014 – 03/2016

KHÁCH HÀNG