Nghiên cứu thường niên về mức độ hòa nhập của người khuyết tật trong quản trị địa phương

Tổng quan

Tiếp nối Nghiên cứu thí điểm Đánh giá mức độ hòa nhập của người khuyết tật trong quản trị địa phương năm 2022, UNDP tại Việt Nam và MDRI tiếp tục hợp tác để thực hiện Nghiên cứu thường niên về Quản trị hòa nhập cho người khuyết tật. Đây là nghiên cứu thường niên tương tự như PAPI, dựa trên kết quả đánh giá thí điểm năm 2022 để thiết kế một cách dễ tiếp cận với NKT. Đây sẽ là cơ hội để NKT trên cả nước chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong quá trình tham gia vào các thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công ở địa phương, đảm bảo tiếng nói của NKT trong việc xây dựng chương trình, chính sách cho chính cộng đồng của họ. Nghiên cứu nhằm mục đích bổ khuyết cho chỉ số PAPI thường niên và đề xuất các chính sách liên quan đến hòa nhập NKT trong quá trình hoạch định chính sách cho chính quyền trung ương và địa phương. Để làm được điều này, nghiên cứu sẽ giải quyết một số khía cạnh chính về hiệu quả hoạt động của chính phủ, đặc biệt là những khía cạnh liên quan riêng đến người khuyết tật, cùng với một số vấn đề trọng tâm của năm. Sau đó, những phát hiện này sẽ là cơ sở cho các khuyến nghị chính sách cũng như đề xuất cho nghiên cứu tiếp theo.

Nghiên cứu diễn ra trong 2 năm: 2023 và 2024.

Năm Thời gian thực hiện khảo sát định lượng qua điện thoại Cỡ mẫu
2023 8/2023 2100 NKT tại 18 tỉnh/thành phố
2024 6/2023 2310 NKT tại 18 tỉnh/thành phố

Nhiệm vụ chính:

  • Thực hiện nghiên cứu tại bàn và rà soát các nghiên cứu và báo cáo liên quan
  • Xây dựng phương pháp và quy tắc chọn mẫu
  • Thử nghiệm bảng hỏi và đóng góp hoàn thiện bảng hỏi
  • Tuyển dụng và tập huấn CBKS, xây dựng sổ tay tập huấn
  • Thiết kế bộ công cụ thu thập số liệu dễ tiếp cận với NKT và lập trình vào máy tính bảng
  • Thực hiện khảo sát định lượng qua điện thoại với NKT
  • Làm sạch và quản lý chất lượng dữ liệu thu thập được
  • Xây dựng bộ công cụ định tính và thực hiện phỏng vấn sâu với một số NKT đã tham gia phỏng vấn định lượng
  • Viết báo cáo và trình bày tại hội thảo quốc gia để công bố kết quả nghiên cứu và vận động chính sách

 

Ảnh: Hương Lê

Thời gian

06/2023-02/2025

KHÁCH HÀNG