Nghiên cứu thí điểm về Mức độ hoà nhập Người khuyết tật trong Quản trị địa phương

Tổng quan

Kết quả từ những nghiên cứu vừa qua của UNDP đã cho thấy những tác động nghiêm trọng của COVID-19 đến người khuyết tật (NKT) trên nhiều khía cạnh (bao gồm việc làm, thu nhập, khả năng tiếp cận những nhu cầu cơ bản và các dịch vụ phục hồi chức năng). Trước thực trạng này, chính phủ cần tăng cường cung cấp các dịch vụ công nhằm hỗ trợ NKT khắc phục những hậu quả gây ra do đại dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh sự tham gia của NKT vào quản trị địa phương.

Tuy nhiên, số liệu về mức độ hài lòng của NKT trong việc sử dụng dịch vụ công và tham gia vào quản trị địa phương chưa được ghi nhận trong Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Do đó, một cuộc khảo sát dựa trên PAPI được thiết kế một cách dễ tiếp cận với NKT với mục tiêu nắm bắt những vấn đề đặc thù của NKT khu tương tác với chính quyền địa phương, giúp PAPI bao hàm được tiếng nói của đa dạng nhóm dân cư hơn. Khảo sát này hy vọng sẽ giúp NKT có cơ hội phản ánh về chất lượng các dịch vụ công dành cho họ và thái độ của nhân viên nhà nước ở địa phương khi làm việc với NKT.

Nhiệm vụ chính:

  • Thực hiện nghiên cứu tại bàn và rà soát các nghiên cứu và báo cáo liên quan
  • Xây dựng phương pháp và quy tắc chọn mẫu
  • Thử nghiệm bảng hỏi và đóng góp hoàn thiện bảng hỏi
  • Tuyển dụng và tập huấn điều tra viên, xây dựng sổ tay tập huấn
  • Thiết kế bộ công cụ thu thập số liệu dễ tiếp cận với NKT và lập trình vào máy tính bảng
  • Thực hiện phỏng vấn định lượng với 1634 NKT
  • Làm sạch và quản lý chất lượng dữ liệu thu thập được
  • Xây dựng bộ công cụ định tính và thực hiện phỏng vấn sâu với một số NKT đã tham gia phỏng vấn định lượng
  • Viết báo cáo và trình bày tại hội thảo quốc gia để công bố kết quả nghiên cứu và vận động chính sách

Nguồn ảnh minh họa: https://e.vnexpress.net/news/news/covid-19-worsens-plight-of-disabled-people-in-vietnam-4098445.html

Thời gian

07/2022 – 02/2023

KHÁCH HÀNG