Nghiên cứu định hình và Thiết kế chương trình dành cho Lãnh đạo Nữ trong ngành Công nghiệp Sản xuất Chế tạo

Tổng quan

Nhóm chuyên trách về Giới và Kinh Tế của IFC (GEIG) hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và dịch vụ để tăng cường sự nhạy cảm giới trong khu vực tư nhân nhằm hỗ trợ các công ty thu hẹp khoảng cách về giới. IFC hiện đang thiết kế một chương trình thúc đẩy sự thăng tiến của phụ nữ trong chuỗi cung ứng may mặc và giày dép của một thương hiệu tầm cỡ thế giới

Nhân tố quan trọng của chương trình tại Việt Nam là Accelerator – một mạng lưới những phụ nữ tiềm năng do các nhà máy tham gia đề xuất. Mạng lưới này nhắm đến quản lý nữ ở cấp thấp tới trung, hoặc cấp trung tới cao. Chương trình này bao gồm các hoạt động như tập huấn về kỹ thuật và kỹ năng lãnh đạo, hướng nghiệp và tư vấn để tạo nên một cộng đồng hỗ trợ và khích lệ lẫn nhau. Trong đó, hoạt động nghiên cứu bao gồm thực hiện phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung với các nhà quản lý và nhân viên trong nhà máy cung ứng tại Việt Nam để đánh giá nhu cầu, thị trường và tiềm năng phát triển mạng lưới Accelerator dành cho phụ nữ ở Việt Nam.

Nhiệm vụ chính:

  • Thực hiện nghiên cứu tại bàn và rà soát các tài liệu liên quan
  • Hoàn thiện phương pháp nghiên cứu định tính và bộ công cụ
  • Thực hiện phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với các bên liên quan để thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu định tính
  • Thiết kế chương trình Accelerator
  • Xây dựng 05 câu chuyện điển hình về lãnh đạo nữ trong ngành may mặc/giày dép
  • Tổ chức hội thảo tham vấn với bộ phận Giới để thảo luận về kết quả nghiên cứu và thiết kế sơ bộ của chương trình

Thời gian

05/2021-10/2021

KHÁCH HÀNG