Đánh giá tác động các dự án hạ tầng do Cơ quan viện trợ Ailen tài trợ trong Chương trình 135

Tổng quan

Trong giai đoạn từ 2011 đến 2016, Cơ quan viện trợ Ailen đã hộ trợ 30.5 triệu Euro thông qua chương trình 135
cho 400 dự án hạ tầng cộng đồng quy mô nhỏ (như kết nối đường nông thôn, trung tâm cộng đồng, lớp học, phòng y tế) ở 9
tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hoá, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum và Trà Vinh.
Dự án nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá tác động các dự án hạ tầng trong Chương tình 135 ở một số huyện có dự án
do Cơ quan viện trợ Ailen tài trợ năm 2015 (viện trợ 4.43 triệu Euro năm 2014 cho 70 công trình ở 9 tỉnh năm 2015). Dự án
đánh giá tác động ở 4 tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hoá và Quảng Ngãi, tập trung vào các tiêu chí: i) mức độ liên quan của
chương trình đến hoàn cảnh và nhu cầu địa phương; ii) mức độ hiệu quả của chương trình; và iii) những thay đổi mà dự án
mang lại và tính bền vững của dự án.

 

Nhiệm vụ chính:
• Thiết kế và tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm phỏng vấn những người chủ chốt và thảo luận nhóm trọng tâm với các nhóm đối tượng hưởng lợi khác nhau trong một mẫu mang tính chất đại diện cho các xã của dự án và theo quan sát thực địa.
• Rà soát cơ sở lý thuyết và các tài liệu của chương trình.
• Tiến hành phân tích định tính.
• Viết báo cáo kèm theo khuyến nghị cải thiện các dự án tương tự trong tương lai.

Thời gian

05/2017 - 10/2017

KHÁCH HÀNG