Đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Tổng quan

TỔNG QUAN
Viện nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) hợp tác với Landell Mills Limited (LML), công ty tư vấn phát triển nổi tiếng của Anh thực hiện đánh giá quan hệ hợp tác phát triển dài hạn giữa Anh quốc và Việt Nam.

Nghiên cứu này sẽ đi sâu tìm hiểu viện trợ phát triển của Vương Quốc Anh cho Việt Nam trong hơn 20 năm qua, đánh giá tác động của những đóng góp của Vương Quốc Anh đối với quá trình giảm nghèo ở Việt Nam cũng như xem xét tính hiệu quả, bền vững và hợp lý của các phương pháp viện trợ. Nghiên cứu sẽ đưa ra những bài học và khuyến nghị chính sách quan trọng về hợp tác phát triển cho Việt Nam và các đối tác phát triển. Những bài học thu được sẽ được chia sẻ với các quốc gia khác và phổ biến cho các tổ chức phát triển quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động viện trợ trên thế giới.

Thời gian

01/2014 – 12/2015

KHÁCH HÀNG