Khảo sát sự hài lòng của người bệnh

Tổng quan

TỔNG QUAN DỰ ÁN
Năm 2013, ngành y tế đã bắt đầu triển khai đo lường sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế công thông qua các phòng Quản lý chất lượng với bộ 83 tiêu chí của Bộ Y Tế Chương trình đánh giá dựa trên phản hồi của người bệnh đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong tư duy, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức bệnh viện cũng như chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh. Mặc dù bộ tiêu chí đánh giá hiện nay đã được xây dựng rất khoa học, việc khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân vẫn còn một số điểm cần tiếp tục được hoàn thiện. Để có phản hồi trung thực, tin cậy hơn, và có thể được thu thập thường xuyên, với chi phí hợp lý hơn trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, MDRI hợp tác với Sáng kiến Việt Nam (VNI) thực hiện khảo sát trên mẫu bệnh nhân nội trú được cung cấp bởi các bệnh viện trên khắp cả nước.

Công cụ khảo sát được tham vấn bởi bộ y tế nhằm đảm bảo tính toàn diện và súc tích, bao quát các vấn đề mà Bộ y tế quan tâm. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở cho các đề xuất hoàn thiện bộ công cụ “hài lòng người bệnh” Đây không những là kênh thông tin khách quan,

giá trị giúp Bộ Y tế nắm bắt được tình hình các cơ sở y tế, mà còn có thể là công cụ đột phá giúp Bộ xây dựng, hoạch định các chính sách quản lý các bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên toàn hệ thống.

Thời gian

12/2016 - 12/2017

KHÁCH HÀNG