Đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt và các tác động của việc tăng giá điện

Tổng quan

TỔNG QUAN

Nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt sẽ thay đổi như thế nào nếu chính phủ Việt Nam muốn tăng mức thuế điện để bù đắp chi phí, ước tính ở mức 20% giá điện hiện tại? Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu này, một nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đo lượng sự co giãn của cầu tiêu dùng điện ở Việt Nam. Cuộc nghiên cứu được thực hiện đối với 2.630 hộ gia đình được chọn mẫu tại thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên thông qua các chương trình tiết kiệm điện và trợ cấp giá điện, và đánh giá tác động của các chương trình này lên hành vi tiêu dùng điện. Để đánh giá tác động của việc tăng giá, các thay đổi trong giá điện đã được áp dụng ngẫu nhiên đối với các hộ dân. Hai vấn đề chính của nghiên cứu là: Hai vấn đề chính của nghiên cứu là: (i) Biểu giá điện hiện tại của nhà nước khá phức tạp, vì vậy, biểu giá đã được đơn giản hóa thông qua việc trợ cấp, và (ii) chúng tôi không thể thực hiện việc tăng giá, vì vậy chúng tôi thay thế việc tăng giá bằng việc “thưởng tiết kiệm điện”.

Việc đánh giá tác động được thực hiện thông qua việc sử dụng dữ liệu về các gia đình được thu thập cho mục đích nghiên cứu, cùng với dữ liệu về sản lượng tiêu thụ điện được cung cấp bởi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, để theo dõi sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng điện khi giá điện tăng/giảm. Nghiên cứu này bao gồm 3 giai đoạn: Chọn mẫu, Khảo sát các thiết bị điện gia đình, Tiến hành chương trình thưởng/trợ cấp điện.

Thời gian

March 2017 – December 2017

KHÁCH HÀNG