Nghiên cứu về tài chính/chi phí dạy nghề

Tổng quan

TỔNG QUAN
Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu về Tài chính/Chi phí dạy nghề (VET) là nhằm xác định mô hình tài trợ hiệu quả nhất cho hệ thống cao đẳng nghề của Việt Nam, vốn đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống giáo dục và đào tạo nghề của đất nước. Nhiệm vụ cụ thể của nhóm nghiên cứu MDRI là tìm hiểu về các mô hình thay thế trong các thành phần chính phủ của tài chính dành cho dạy nghề, tập trung vào việc tăng cường tài trợ dựa trên hiệu quả thực hiện. Trên thực tế, tài trợ dựa trên hiệu quả đã trở thành phương thức của nhiều tổ chức, giúp đảm bảo mức độ hiệu quả của ngân sách trong việc tạo ra các kết quả như mong muốn.

Kết quả đầu ra của nghiên cứu là đề xuất một mô hình mới cho tài trợ/chi phí cho cao đẳng nghề và một cẩm nang và quy trình để xác định chi phí cho từng lĩnh vực đào tạo nghề.

Thời gian

03/2015 – 08/2016

KHÁCH HÀNG