Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long – Đánh giá tác động của người thụ hưởng

Tổng quan

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 6 năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (MDTIDP) với số tiền 396,3 triệu USD với sự hỗ trợ tài trợ của Tập đoàn Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Úc. Dự án được triển khai trên tất cả 13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long, với trọng tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng để nhắm mục tiêu cụ thể và đầu tư trực tiếp vào các tỉnh nghèo. Mục tiêu phát triển cấp cao của dự án là nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết các nút thắt của các hành lang giao thông chính ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cải thiện khả năng tiếp cận của người nghèo với các hành lang đó. Dự án bao gồm bốn hợp phần:

• Hợp phần A: Hành lang quốc lộ
• Hợp phần B: Hành lang đường thủy quốc gia
• Hợp phần C: Kết nối người nghèo với các hành lang cung ứng
• Hợp phần D: Hỗ trợ về mặt thể chế cho Bộ Giao thông vận tải

Mục tiêu tổng thể của nhiệm vụ là (i) thiết kế, thử nghiệm, thực hiện và phân tích kết quả đánh giá tác động của người thụ
hưởng đối với các khoản đầu tư được thực hiện theo Hợp phần C của Dự án MDTIDP (Kết nối người nghèo với Hành lang cung ứng) và (ii) nghiên cứu và phân tích các tác động mà Hợp phần B (Hành lang đường thủy quốc gia) có thể mang lại đối
với nền kinh tế địa phương và quốc gia. Các cuộc điều tra và phân tích xem xét các yếu tố vận chuyển hàng ngày của các hoạt
động kinh tế và xã hội của dân cư, mục đích di chuyển và đặc điểm hoạt động đi lại và mục đích chuyến đi, các phương thức
và dịch vụ vận tải sẵn có, các hạn chế và vấn đề của vận tải, chi phí dịch vụ vận tải, an toàn và nhu cầu thực tế (mức độ sẵn
sàng chi trả và khả năng thanh toán) cho các dịch vụ vận tải.

Nhiệm vụ chính:
• Xem xét đánh giá nền báo cáo và tài liệu dự án cũng như các tài liệu liên quan đến lĩnh vực.
• Thiết kế và thực hiện Đánh giá tác động của người thụ hưởng (phân tích định lượng hỗ trợ bởi các dữ liệu định tính
thu thập được).
• Thiết kế và thực hiện Đánh giá tác động hành lang đường thủy quốc gia.

Thời gian

08/2018 – 12/2018

KHÁCH HÀNG