Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)

Tổng quan

Dự án Xây dựng Cầu Địa phương và Quản lý Tài sản Đường bộ (LRAMP) đang được thực hiện nhằm cải thiện kết nối cầu đường cho cộng đồng nông thôn của các tỉnh tham gia ở Việt Nam. Chương trình này bao gồm 3 Lĩnh vực Kết quả: (i) Cải tạo và bảo trì các tuyến đường địa phương ở 14 tỉnh mục tiêu; (ii) Xây dựng hoặc tái thiết cầu địa phương ở các xã vùng sâu ở 50 tỉnh mục tiêu; (iii) Tư vấn chung cho toàn bộ dự án, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khả thi, thẩm định và quản lý LRAMP. Trong dự án này, MDRI tiến hành đánh giá tác động bước đầu (thiết kế, thí điểm, triển khai, phân tích dữ liệu và viết báo cáo) của LRAMP, tập trung chuyên sâu vào các khía cạnh kinh tế – xã hội và giới. Nghiên cứu định lượng và định tính được kết hợp để đánh giá các tác động kinh tế xã hội đối với phụ nữ, nam giới, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Nhiệm vụ chính:

  • Đối chiếu và xem xét các báo cáo và các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án của ngành và quốc gia để hiểu mục đích và bối cảnh của nhiệm vụ, cũng như đánh giá tính hữu ích của nguồn dữ liệu thứ cấp.
  • Chuẩn bị Báo cáo Khởi động (bao gồm kế hoạch làm việc chi tiết) với sự tham vấn của Ngân hàng Thế giới.
  • Xác định và thống nhất với Ngân hàng Thế giới về các bộ dữ liệu thứ cấp phục vụ phân tích định lượng, phạm vi, chiến lược và khung phân tích.
  • Tổng hợp và phân tích dữ liệu định lượng
  • Thiết kế, thử nghiệm và thực hiện đánh giá tác động định tính
  • Viết báo cáo dự thảo và báo cáo cuối cùng
  • Chuẩn bị tài liệu phổ cập, trình bày kết quả đánh giá tại hội thảo tổng kết.

 

Ảnh: Nguyễn Thị Thiên Cung

Thời gian

09/2020 - 12/2021

KHÁCH HÀNG