Báo cáo quốc gia về Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2015

Tổng quan

TỔNG QUAN
Dự án “Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam-Nam” được xây dựng dựa trên thành công của dự án ”Báo cáo mục tiêu phát triển Thiên Niên kỷ 2008-2010” được hỗ trợ bởi UNDP. Mục đích chính của dự án là phối hợp với các đối tác quốc gia, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế khác tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thể chế hóa khuôn khổ giám sát và báo cáo các Mục tiêu Thiên nhiên kỷ (MDG), phục vụ nâng cao chất lượng của các chính sách phát triển xã hội, đồng thời thúc đẩy hợp tác Nam-Nam nhằm đạt được các mục tiêu MDG và các mục tiêu phát triển xã hội đúng thời hạn.

Năm 2015 là năm cuối của chương trình MDG. Các báo cáo MDG của Việt Nam ngoài việc công bố và sử dụng cho quảng bá chính sách ở Việt Nam cũng đã được dùng cho các lãnh đạo quốc gia trình bày tại hội nghị của LHQ về MDG nhằm chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác. Sau khi thực hiện thành công báo cáo cho năm 2013, MDRI tiếp tục được tin tưởng để thực hiện báo cáo quốc gia MDG 2015 trong đó sẽ tổng kết những thành tựu về MDG mà Việt Nam đã hoàn thành cũng như các mục tiêu MDG mà Việt Nam chưa hoàn thành cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đưa ra các khuyến nghị và phương pháp thực hiện sau 2015.

Thời gian

3/2015 – 7/2015

KHÁCH HÀNG