Khảo sát Chuỗi giá trị toàn cầu 2017

Tổng quan

TỔNG QUAN

Chuỗi giá trị toàn cầu là một khái niệm kinh tế nổi bật trong thế kỷ 21. Quá trình sản xuất hàng hóa và thương mại đang trở nên năng động và kết nối với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Các diễn đàn chính sách hiện nay nhấn mạnh tầm quan trọng của Chuỗi giá trị toàn cầu như một phương thức để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở nước đang phát triển có thể tham gia vào tự do hóa thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, dữ liệu cấp doanh nghiệp chứng minh những yếu tố thúc đấy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia và nâng cao vị trí trong Chuối giá trị toàn cầu ở các nước đang phát triển vẫn còn rất hạn chế.

Khảo sát Chuỗi giá trị toàn cầu được thực hiện ở nhiều nước đang phát triển. Ở Việt Nam, MDRI là đối tác của Ngân hàng Thế giới thực hiện khảo sát Mẫu khảo sát bao gồm 1000 doanh nghiệp kinh doanh trong hai ngành: (i) Dệt may, và (ii) Công nghệ thông tin và Truyền thông và Truyền thông và tham gia vào tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị, từ khâu cung ứng đầu vào, chế biến/xử lý, sản xuất sản phẩm trung gian đến khâu cuối cùng như tiếp thị, sản xuất nhãn hiệu, bán buôn, bán lẻ, v.v..

Kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để xây dựng một kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ tính cạnh tranh và khả năng tạo việc làm của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu., trả lời các câu hỏi về nguồn gốc và nhân tố giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thành công, tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển công nghiệp, các rào cản đối với đổi mới sáng tạo và nâng cấp công nghệ của doanh nghiệp, các động lực cho doanh nghiệp mở rộng, thuê mới và sử dụng lao động.

Thời gian

March 2017 – September 2017

KHÁCH HÀNG