Khảo sát và Đánh giá cuối kỳ Chương trình Phát triển trẻ thơ toàn diện

Tổng quan

Chương trình quốc gia giai đoạn 2017-2021 của UNICEF Việt Nam được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi cho công tác phát triển trẻ thơ toàn diện (PTTTTD) ở cấp quốc gia và nâng cao năng lực của địa phương để xây dựng mô hình PTTTTD tại một số huyện và xã thuộc ba tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Điện Biên. Các dịch vụ phát triển trẻ thơ thiết yếu, bao gồm các can thiệp y tế, dinh dưỡng, nước sạch-vệ sinh, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đã được cung cấp cho cha mẹ/ người chăm sóc trẻ thông qua bốn kênh chính: (i) trung tâm y tế xã; (ii) trường mầm non/ mẫu giáo/ nhà trẻ; (iii) các câu lạc bộ PTTTTD tại cộng đồng; và (iv) hộ gia đình.

Mục tiêu dài hạn của Chương trình là “Đến năm 2021, tất cả trẻ em trong độ tuổi 0-8 và các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những trẻ thuộc nhóm dễ bị tổn thương ở các xã tham gia dự án, tiếp cận được các dịch vụ PTTTTD có chất lượng để đảm bảo quyền được sống, phát triển, học tập và bảo vệ.” Mô hình PTTTTD được kỳ vọng sẽ đưa ra bằng chứng và khuyến nghị chính sách để mở rộng quy mô trên phạm vi toàn quốc. Vào thời điểm cuối kỳ của chương trình, một cuộc khảo sát và đánh giá được thực hiện nhằm:

Ghi nhận hiện trạng của các chỉ tiêu định lượng trong chương trình và ghi nhận ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở các tỉnh tham gia dự án
Đánh giá tính hiệu quả, hiệu suất, khả năng nhân rộng và tính bền vững của chương trình
Đưa ra các bài học kinh nghiệm cho chính quyền trung ương và địa phương trong việc nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc

Nhiệm vụ chính:

  • Nghiên cứu tại bàn các tài liệu có liên quan và tìm hiểu thiết kế và tiến độ thực hiện chương trình PTTTTD và bối cảnh tại Việt Nam liên quan đến công tác phát triển trẻ thơ
  • Rà soát các chính sách hỗ trợ PTTTTD hiện có và sự phối hợp/ hợp tác liên ngành trong việc thực hiện chương trình
  • Xây dựng phương pháp khảo sát, bao gồm quy trình chọn mẫu và bảng hỏi
  • Xây dựng phương pháp nghiên cứu định tính
  • Thực hiện nghiên cứu thực địa và phân tích mức độ đạt được của chương trình trên các yếu tố hiệu quả, hiệu suất, khả năng nhân rộng và tính bền vững, dựa trên các phát hiện từ khảo sát và nghiên cứu định tính
  • Đưa ra đề xuất cải thiện chương trình
  • Viết báo cáo đánh giá

Thời gian

12/2020 - 03/2022

KHÁCH HÀNG