Hướng dẫn chính sách về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nghèo kinh niên

Tổng quan

TỔNG QUAN
Dự án nhằm mục đích tìm hiểu mối liên hệ giữa nghèo đói và sự tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là khu vực phi nông nghiệp. Các hợp phần nghiên cứu định tính và định lượng của MDRI đóng góp vào dự án này qua việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu như: Cá nhân và hộ gia đình có các cơ hội và thách thức nào để chuyển đổi hoạt động kinh tế cá thể/hộ gia đình thành doanh nghiệp nhỏ/vừa có tiềm năng phát triển? Có mối liên hệ nào giữa việc tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân (v.d. làm công ăn lương hoặc buôn bán nhỏ) và (a) thoát nghèo và (b) thoát nghèo bền vững? Hình thức tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân nào phù hợp với người nghèo? Việc tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân có thể là nguồn gốc của việc tái nghèo hoặc gây hiệu ứng tiêu cực hay không?

Thời gian

06/2014 – 10/2014

KHÁCH HÀNG