Nghiên cứu Sự khác biệt về giới trong mức độ sẵn sàng cạnh tranh tại Việt Nam (Thí nghiệm ném bóng tại Việt Nam) – Vòng 2

Tổng quan

Trong khi chủ đề sự khác biệt về giới trong mức độ sẵn sàng cạnh tranh đã được nghiên cứu ở các nước phương Tây hoặc các xã hội phụ hệ ở các nước đang phát triển, chủ đề này lại chưa thực sự được quan tâm tại các nước theo chế độ cộng sản, cả trước đây và hiện tại. Vì vậy, dự án nghiên cứu về chủ đề này được thực hiện tại Việt Nam với giả thuyết rằng việc tiếp xúc với chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xây dựng bình đẳng giới mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng đến các chuẩn mực giới và mức độ sẵn sàng cạnh tranh của các giới. Dự án còn giả định rằng phụ nữ tiếp xúc với chủ nghĩa cộng sản có tính cạnh tranh cao hơn phụ nữ trong các xã hội phụ hệ truyền thống và sự sẵn sàng cạnh tranh này cũng khác nhau tùy theo môi trường mà phụ nữ tiếp xúc. Để nghiên cứu và kiểm nghiệm các giả định trên, GS. Batsaikahn đã tạo ra một thiết kế mới để thu thập dữ liệu dựa trên phương pháp thí nghiệm tại hiện trường.

Nhiệm vụ chính:

  • Thực hiện công tác hậu cần, chuẩn bị cho việc thu thập dữ liệu tại xã An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh.
  • Thu thập dữ liệu từ gần 200 cá nhân.
  • Hoàn thiện bộ dữ liệu đã được mã hóa thông tin định danh.

Thời gian

11/2021 – 05/2022

KHÁCH HÀNG