Chính sách phát triển cà phê bền vững

Tổng quan

TỔNG QUAN
Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đang triển khai thực hiện Giai đoạn 3 của dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng tới người nghèo”- do Cơ quan hợp tác phát triển Ailen tài trợ. (Nhấn vào đây để xem chi tiết về dự án) Một trong những mục tiêu chính của Giai đoạn 3 là kết nối và gây ảnh hưởng chính sách để nông dân trồng cà phê được hưởng lợi thông qua hoạt động tham vấn và sự tham gia với các cơ chế đối thoại và mô hình các HTX hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu này, MDRI được tin tưởng giao thực hiệnnghiên cứu nhằm rà soát và phân tích “Chính sách phát triển cà phê bền vững”. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ đưa ra nhữngphân tích toàn diện về các chính sách hiện có (bao gồm cả chính sách cấp quốc gia và địa phương) và ảnh hưởng của các chính sách này đến hoạt động của nông dân trồng cà phê, đặc biệt là các hộ yếu thế nhưhộ dân tộc thiểu số và hộ gặp khó khăn về kinh tế.Từ đó, nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ những bất cập nhằm hỗ trợ phát triển cà phê bền vững, đặc biệt là hỗ trợ tốt hơn cho các hộ nông dân nhỏ, các hộ nghèo và các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian

08/2015 – 10/2015

KHÁCH HÀNG