Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng quan

Bối cảnh trong tỉnh, trong nước, quốc tế giai đoạn sau năm 2020 có nhiều thay đổi, xuất hiện nhiều yếu tố mới có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó phải kể đến: sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng phát triển xanh và bền vững, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, xu hướng hội nhập quốc tế, tốc độ phát triển của vùng kinh tế miền Trung… Ngoài ra, các bộ luật mới ban hành như Luật Quy Hoạch 2017, Luật Đấu thầu 2015… có ảnh hưởng sâu sắc tới phương hướng và đường lối phát triển của tỉnh. Do đó, để phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế của Quảng Ngãi và đưa ra những định hướng phát triển mang tính đột phá cho các ngành, lĩnh vực và đồng thời làm cơ sở để nâng cao khả năng thu hút, quản lý đầu tư phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới, nhiệm vụ “Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt theo Quyết định số 1574/QĐ-TTg ngày 12/10/2020. Sản phẩm Quy hoạch tỉnh sẽ là nền tảng quan trọng để định hướng phát triển mọi khía cạnh của Quảng Ngãi trong thời gian tới, đảm bảo mục tiêu phát triển hài hoà giữa ba trụ cột Kinh tế – Xã hội – Môi trường.

Nhiệm vụ chính:

  • Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 – 2020.
  • Xây dựng quan điểm, mục tiêu và kịch bản phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.
  • Xây dựng phương hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh.
  • Xây dựng báo cáo thực trạng phát triển và định hướng phát triển các vùng huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.
  • Xây dựng báo cáo quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

KHÁCH HÀNG