Đánh giá tình hình sử dụng đất của người dân tộc thiểu số trong vùng dự án VLAP

Tổng quan

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) hướng tới nâng cao các dịch vụ đất đai cung cấp cho người dùng, bao gồm người dân tộc thiểu số.
Cuộc khảo sát “Đánh giá tình hình sử dụng đất của dân tộc thiểu số tại các khu vực thuộc dự án VLAP” khắc họa một bức tranh toàn diện về tình hình sử dụng và quản lý đất của người dân tộc thiểu số tại các vùng thuộc dự án VLAP thông qua 3 mục tiêu:

(i) Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ đất đai của người dân tộc thiểu số (ii) Đánh giá tình hình sử dụng và quản lý đất của người dân tộc thiểu số (iii) Đánh giá các hoạt động nâng cao nhận thức thông qua nghiên cứu sự tham gia cộng đồng và sử dụng phương tiện truyền thông của người dân tộc thiểu số. Cuộc khảo sát diễn ra tại 4 tỉnh: Vĩnh Long, Khánh Hòa, Quảng Ngãi (thuộc nhóm tỉnh thụ hưởng) và Phú Yên (tỉnh đối chứng).

Thời gian

12/2013 – 08/2014

KHÁCH HÀNG