Nghiên cứu về Tác động giới của Biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Tổng quan

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và các thảm họa liên quan tới biến đổi khí hậu. Thích ứng với biến đổi khí hậu có ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam và được Chính phủ coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương.

Chương trình cấp khu vực mang tên “Tăng cường Quyền con người và Bình đẳng giới thông qua hành động Biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai” (EmPower) là sáng kiến ​​chung của Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tại ba nước Châu Á (Bangladesh, Campuchia và Việt Nam). Để thực hiện mục tiêu đầu ra số 3 của EmPower, UN Women và GIZ đã và đang hỗ trợ Bộ Tài Nguyên và Môi trường cập nhật Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cho giai đoạn 2021-2030. Do đó, cần có một nghiên cứu tập trung vào đánh giá mối liên hệ giữa tác động của biến đổi khí hậu và bình đẳng giới trong năm lĩnh vực: Đời sống và sức khỏe; Nông nghiệp; Quản lý nước; Quản lý chất thải rắn; Năng lượng. Kết quả của nghiên cứu này góp phần xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 và cung cấp các bằng chứng thực tiễn về tương quan giữa bình đẳng giới và biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực này ở cấp quốc gia.

Nhiệm vụ chính:

  • Nghiên cứu tài liệu có sẵn và dữ liệu thứ cấp để xác định và làm nổi bật mối liên hệ tiềm năng giữa bình đẳng giới và biến đổi khí hậu
  • Thiết lập và xác định giả thuyết/ câu hỏi nghiên cứu bằng những bằng chứng và nghiên cứu quốc tế và quốc gia
  • Tiến hành khảo sát thực địa để thu thập thông tin và trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu
  • Tham vấn để lấy ý kiến từ các bên liên quan khác nhau bao gồm các bộ ban ngành chính phủ và các tổ chức phụ nữ
  • Xác định và đề xuất hành động đáp ứng giới đối với chiến lược mới và đề xuất chỉ số đáp ứng giới cho khung giám sát và đánh giá cấp quốc gia

 

Nguồn ảnh: http://baochinhphu.vn/Uploaded/tranthithom/2021_03_26/KH.jpg

Thời gian

05/2021- 3/2022

KHÁCH HÀNG