Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam

Tổng quan

Dự án “Cải thiện bữa ăn trường học tại Việt Nam”do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế tài trợ nằm trong khuôn khổ chương trình “Nông nghiệp cho Dinh dưỡng và sức khỏe – A4NH” do Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) điều phối tại Việt Nam. Mục tiêu chính của dự án là đánh giá xem các hoạt động tại trường học nhằm khuyến khích thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe có thực sự làm tăng mức tiêu thụ thực phẩm tốt cho sức khỏe ở trẻ em và gia đình hay không.

Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2019, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng và tăng cường mức tiêu thụ rau quả của học sinh tại 12 trường thuộc huyện Đông Anh. Các hoạt động của dự án bao gồm: tổ chức các buổi trình bày ngắn, treo áp-phích truyền thông về dinh dưỡng trong lớp học; tổ chức các bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe vào buổi chiều cho trẻ; cung cấp nhật ký thực thẩm nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa trẻ và cha mẹ về dinh dưỡng. Để phục vụ việc đánh giá tác động của các hoạt động dự án, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát đầu kỳ và cuối kỳ nhằm thu thập dữ liệu về: kiến thức, thái độ và thực hành tiêu thụ rau quả của học sinh và phụ huynh; phản hồi của phụ huynh về bữa ăn trường học.

Nhiệm vụ chính:

Xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức thu thập dữ liệu trên 2500 học sinh và 2500 phụ huynh trên địa bàn huyện Đông Anh;
Thiết kế công cụ và thu thập dữ liệu về thực phẩm tiêu thụ và hàm lượng dinh dưỡng của học sinh tại trường và ở nhà, cũng như của cha mẹ học sinh;
Cung cấp cho phụ huynh một kênh liên lạc để phản hồi về bữa ăn trường học;
Làm sạch bộ dữ liệu đầu kỳ- cuối kỳ;
Viết báo cáo thực địa.

Thời gian

Thời gian triển khai: 2/2019 – 5/2019

KHÁCH HÀNG