Đánh giá tiềm năng xuất khẩu của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam

Tổng quan

TỔNG QUAN
Nghiên cứu này cung cấp đánh giá tiềm năng xuất khẩu của khu vực nông nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu sẽ đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các nhóm sản phẩm nông nghiệp khác nhau và phát hiện những lĩnh vực chủ chốt cần can thiệp và các chính sách liên quan nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong tương lai. Đánh giá tiềm năng xuất khẩu được tiến hành qua nghiên cứu, bao gồm nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu thực địa, và dựa vào các phân tích định tính cũng như định lượng.

Thông tin định tính bao gồm việc nghiên cứu các báo cáo đã có và thông tin thu thập được thông qua việc tiến hành các cuộc phỏng vấn sâu các cán bộ, các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng. Các thông tin này sẽ bổ trợ cho các kết quả phân tích định lượng và cung cấp cái nhìn sâu hơn đối với các doanh nghiệp nội địa và môi trường chính sách ảnh hưởng tới các doanh nghiệp thuộc các nhóm sản phẩm khác nhau. cung cấp cái nhìn sâu hơn đối với các doanh nghiệp nội địa và môi trường chính sách ảnh hưởng tới các doanh nghiệp thuộc các nhóm sản phẩm khác nhau. Kết quả của nghiên cứu này là đầu vào quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện Chiến lược Phát triển ngành hàng trong thời gian tới.

Thời gian

12/2013 – 04/2014

KHÁCH HÀNG