Tìm hiểu về những rào cản trong tiếp cận dịch vụ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình ở cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Tổng quan

TỔNG QUAN
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Toronto cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong, sẽ tiến hành nghiên cứu để xác định những rào cản và các yếu tố xã hội quyết định đối với phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) trong các điều kiện sống và khu vực địa lý đa dạng tại hai vùng được lựa chọn bởi Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc.

Khung khái niệm phát triển bởi Ủy ban về Các yếu tố xã hội quyết định trong Y tế (CSDH) được thành lập bởi WHO sẽ được sử dụng để hướng dẫn các yếu tố tiềm năng đóng vai trò như rào cản đối với sức khỏe bà mẹ và sử dụng dịch vụ KHHGĐ.. Hợp phần định lượng của nghiên cứu này sẽ cung cấp dữ liệu về yếu tố quyết định đối với việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ tương ứng với vị trí kinh tế xã hội (ví dụ: dân tộc, giáo dục, thu nhập). Trong khi đó, hợp phần định lượng sẽ tập trung vào các giá trị văn hóa và xã hội có ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe và sử dụng dịch vụ KHHGĐ.

Các bộ dữ liệu định lượng và định tính sẽ bổ sung cho nhau bằng cách giải quyết các rào cản khác nhau nhưng chồng chéo trong sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu này sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu duy nhất về độ bao phủ, quy mô và thực tiễn của việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ tại 60 khu vực vùng sâu vùng xa. Nó cũng sẽ đưa ra những khoảng trống quan trọng trong dịch vụ và thực hành cần được đáp ứng, và đóng góp vào việc phát triển tổng quan nghiên cứu của việc phân bổ dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian

12/2015 – 05/2016

KHÁCH HÀNG