Khảo sát nhận thức cộng đồng

Tổng quan

TỔNG QUAN

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong đã được ủy thác thưc hiện dự án “Nhận thức cộng đồng” do USAID tài trợ. Đây là một khảo sát lấy ý kiến cộng đồng tại khu vực thành thị trên cả nước với một cỡ mẫu đại diện toàn quốc được khảo sát hàng năm trong suốt 5 năm tới.

Theo Chính sách đánh giá mới của USAID, cơ quan chuyên trách đang tối đa hóa các tác động về mặt phát triển với các kết quả có thể đo lường và tính toán được. Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, các Dịch vụ giám sát, đánh giá và khảo sát tại Việt Nam (VEMSS) toàn diện được kỳ vọng đưa vào thực tiễn. Trong hàng loạt những đánh giá và giám sát được thực hiện, Khảo sát nhận thức quốc gia cung cấp các thông tin liên quan đến nhận thức của người dân Việt Nam đối với hỗ trợ của USAID trong những năm gần đây. Hơn thế nữa, trên cơ sở các khảo sát trước đó, dự án khảo sát cũng phân tích xu hướng thái độ của người dân, có tính toán đến yếu tố về giới tính trong bộ câu hỏi hướng tới các vấn đề quốc gia, đời sống nhân dân, các giá trị và quan niệm xã hội cũng như các thông tin liên quan đến nhận thức của người dân về các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Với các thông tin thu thập được, cơ quan chuyên trách sẽ được tăng cường thông tin trong quá trình thực hiện Chiến dịch Hợp tác Phát triển Quốc gia (CDCS). Với việc tập trung vào thực hiện khảo sát này, MDRI hy vọng sẽ đưa được ra câu trả lời cho một trong số các câu hỏi lớn của đất nước:

Đâu là giá trị xã hội ngày nay?. Những phân tích được dự đoán sẽ mang lại cho các tổ chức và doanh nghiệp cái nhìn trực diện và làm rõ vị trí của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa.

Thời gian

02/2015 – 08/2015

KHÁCH HÀNG