Nghiên cứu nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam (RISE)

Tổng quan

Thường thì khá khó để có thể đề xuất nghiên cứu giáo dục ở một nước đang phát triểnvì bản thân họ đang làm rất tốt rồi. Việt Nam là một câu chuyện thành công đó. Trong vòng 25 năm, Việt Nam đi từ một trong những nước nghèo nhất ở châu Á với mức sống rất thấp và kết quả giáo dục trì trệtrở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao và những kết quả giáo dục ấn tượng: Điểm PISA năm 2012 của Việt Nam của bộ môn đọc hiểu và toán vượt qua điểm của nhiều quốc gia phát triển như Mỹ và Anh, và lớn hơn điểm của nhiều nước đang phát triển khác tới hơn một độ lệch chuẩn.

Trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng học tập trên thế giới, việc nhìn vào trường hợp của Việt Nam và hiểu được các yếu tố đã tạo nên thành công trong hoàn cảnh của nước này, và các yếu tố đó đã diễn ra như thế nào, những bài học chúng ta có thể rút ra và áp dụng cho nơi khác là điều rất quan trọng. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải hiểu yếu tố nào không có hiệu quả trên con đường dẫn tới những thành tích giáo dục ấn tượng đó – hầu như mọi người đều hiểu rằng những thành tích trên phân bố không đều theo các phân lớp kinh tế xã hội, dân tộc và các vùng ở trên đất nước. Mặc dù việc tăng cường tài chính và phân quyền là những sáng kiến của chính phủ, việc những sáng kiến này được thực hiện có sự khác nhau giữa các tỉnh Tóm lại, trường hợp Việt Nam mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu, cảvềcác bài học cho những nước khác và tính bền vững của những câu chuyện thành công tại chính Việt Nam.

Nhiệm vụ chính:
Nhóm nghiên cứu sẽ nghiên cứu những cải cách thể chế và tìm hiểu những đòn bẩy hỗ trợ hiện tại góp phần tạo nên những sự thay đổi đột phá. Tìm hiểu “Lí thuyết thay đổi” của Việt Nam là gì, nó đã hoạt động nhưthế nào, và trên phương diện nào nó không có hiệu quả.

Thời gian

2016 – 2022

KHÁCH HÀNG