Khảo sát hộ gia đình về di cư quốc tế và sự phát triển ở Việt Nam

Tổng quan

Dự án nỗ lực thiết lập cơ sở dữ liệu lặp toàn diện lần đầu tiên trên một số mẫu của các hộ gia đình di cư quốc tế của Việt Nam với 2 đợt khảo sát năm 2008 và 2013. Số liệu của cuộc điều tra được kỳ vọng sẽ thiết lập một đề cương nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ nhiều chủ đề đa dạng liên quan đến tác động kinh tế xã hội của di cư quốc tế tại Việt Nam, ví dụ như các yếu tố quyết định và sự lựa chọn di cư; tác động của tiền chuyển về lên cộng đồng người gửi; và các chủ đề liên quan tới việc hồi hương cùng nhiều chủ đề khác.

Cuộc khảo sát được thực hiện tại 6 tỉnh Việt Nam, gồm Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Cần Thơ; và thu thập một lượng số liệu lớn trên mẫu phân lớp của 3 nhóm hộ gia đình: nhóm không di cư, nhóm di cư vắng mặt và nhóm hồi hương. Số liệu về nhóm di cư vắng mặt được thu thập trên nhóm thành viên hộ gia đình có đặc điểm tương đồng khác. Quy mô mẫu gồm 1,500 hộ gia đình được chọn từ 90 xã/thôn và được chia đều giữa 6 tỉnh.

Thời gian

07/2013 – 10/2013

KHÁCH HÀNG