Báo cáo quốc gia về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2013

Tổng quan

TỔNG QUAN
Bộ báo cáo Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2013 thực hiện bởi Viện nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) bao gồm 2 báo cáo:

Báo cáo tóm tắt cho Phiên trình bày tự nguyện năm 2013 tại Ủy ban kinh tế xã hội – Hội đồng Bộ trưởng thường niên vào tháng 7/2013 tại Geneva Thụy Sĩ
Báo cáo quốc gia chi tiết năm 2013 trên cơ sở thực hiện 8 mục tiêu.
Báo cáo tóm tắt đã nêu bật được những thành tựu đáng chú ý của Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội và xác định những thử thách mà quốc gia này phải đối mặt trên tiến trình hoàn thành mục thiêu thiên niên kỷ 2015. Các chủ điểm chính được đặc biệt nhấn mạnh gồm Khoa học, công nghệ và sáng tạo, và tiềm năng của văn hóa đối với việc thúc đẩy phát triển bền vững”.

Báo cáo quốc gia chi tiết năm 2013 là báo cáo hoàn thiện với ý nghĩa đặc biệt: đánh dấu sự hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 và sự chuyển đổi sang giai đoạn 2010-2020. Đây cũng là giai đoạn Việt Nam phải đối mặt với hàng loạt thử thách như: sự chậm lại của phát triển kinh tế, bất ổn kinh tế vĩ mô, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, tình trạng nghèo dân tộc thiểu số, vấn đề di cư và nghèo đô thị, v.v. Báo cáo này còn bao gồm những góc nhìn sâu sắc từ nhiều nghiên cứu định tính và định lượng về các vấn đề then chốt như tác động của khủng hoảng kinh tế lên doanh nghiệp; việc làm cũng như di cư ra thành thị. Đây cũng chính là những nghiên cứu đã được triển khai nhằm cung cấp những phân tích dựa trên bằng chứng cho nghiên cứu tổng quan về tình hình kinh tế xã hội, chính trị của Việt Nam. Báo cáo chi tiết 2013 đem đến một bức tranh toàn cảnh về Việt nam và tiến trình tới Mục tiêu thiên niên kỷ sử dụng những bộ số liệu cập nhật nhất. Báo cáo sẽ không chỉ đưa ra thông tin cho các đối tác phát triển quốc tế mà còn là công cụ hữu ích cho chính phủ và các cơ quan của nhà nước trong việc thiết kế các chính sách phát triển quốc gia.

Thời gian

05/2013 – 09/2013

KHÁCH HÀNG