Nghiên cứu về Nông nghiệp thông minh: Lập mô hình và ứng dụng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng quan

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có hệ sinh thái phong phú nhất tại Việt Nam, do đó khu vực này trở thành trung tâm chính cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, đây cũng được coi là một trong những khu vực bị đe dọa nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Đông Nam Á. Chính sự gia tăng của BĐKH đã làm trầm trọng thêm mức độ dễ bị tổn thương của các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ và đe dọa sinh kế nông nghiệp của họ.

Những rủi ro do BĐKH khẳng định tầm quan trọng của các dự báo về khí hậu, dựa trên một số yếu tố như lượng mưa, quản lý sâu bệnh, điều chỉnh lịch thời vụ và các biện pháp thích ứng với BĐKH. Trong bối cảnh đó, dự án “DeRISK Đông Nam Á” đã được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó Tiền Giang là 1 trong 3 tỉnh được chọn để thí điểm dự án, với mục tiêu xây dựng hệ thống tư vấn nông vụ. Trong phạm vi của dự án,  KOICA đã tài trợ nghiên cứu về “Nông nghiệp thông minh: Lập mô hình và ứng dụng các biện pháp ứng phó với BĐKH”, được thực hiện với 420 hộ nông dân thuộc 5 huyện dự án tại tỉnh Tiền Giang nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định của nông dân trong nông nghiệp nhằm ứng phó với BĐKH, cũng như tác động của những biện pháp ứng phó này tới chất lượng cuộc sống của họ.

Nhiệm vụ chính:

  • Đóng góp hoàn thiện bảng hỏi và dịch bảng hỏi sang tiếng Việt
  • Tuyển dụng và tập huấn điều tra viên, xây dựng sổ tay tập huấn
  • Lập trình công cụ thu thập số liệu vào máy tính bảng
  • Thực hiện phỏng vấn với 420 hộ làm nông nghiệp tại tỉnh Tiền Giang
  • Làm sạch và quản lý chất lượng dữ liệu thu thập được
  • Cung cấp bộ dữ liệu đã được làm sạch dưới dạng STATA
  • Soạn thảo và nộp báo cáo thực địa cuối cùng
  • Tham gia chuẩn bị bản thảo cho bài báo nghiên cứu
  • Tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu

 

Nguồn ảnh minh họa: https://www.mundycruising.co.uk/cruise-news/trip-report/amawaterways-mekong-river-cruise-review

Thời gian

08/2022 – 02/2023

KHÁCH HÀNG