Nghiên cứu Hệ thống Quản lý Trường học ở Việt Nam (DWMS – Vietnam Schools)

Tổng quan

Nằm trong dự án Nghiên cứu Cải thiện Hệ thống Giáo dục Việt Nam (RISE Việt Nam), Nghiên cứu Hệ thống Quản lý Trường học tại Việt Nam được thực thi với 143 trường tiểu học trong bộ mẫu RISE. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu cách hoạt động và quản lý trường tiểu học ở Việt Nam. Cụ thể, hoạt động nghiên cứu bao gồm phỏng vấn qua điện thoại với các hiệu trưởng / phó hiệu trưởng của 143 trường tiểu học về các nhiệm vụ quản lý trường học.

Nhiệm vụ chính:

  • Điều chỉnh và dịch các bảng câu hỏi DWMS phù hợp với bối cảnh của Việt Nam
  • Tham gia đào tạo về phương pháp DWMS
  • Thử nghiệm bộ công cụ nghiên cứu DWMS –Trường học Việt Nam
  • Tập huấn cán bộ khảo sát để thực hiện điều tra thực địa
  • Giám sát và kiểm soát chất lượng việc thu thập dữ liệu; chấm điểm phiếu hỏi của các cán bộ khảo sát

 

Ảnh: Trần Đinh Khánh Linh

Thời gian

06/2021- 09/2021

KHÁCH HÀNG