Nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo Quốc gia

Tổng quan

Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ Việt Nam hoàn thành Đánh Giá Quốc Gia Tự Nguyện lần thứ nhất (VNR), sẽ được đệ trình để xem xét trong Diễn đàn Chính trị Cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền Vững (HLPF) năm 2018. Đây cũng sẽ là nguồn dữ liệu cho báo cáo đầu tiên ở Việt Nam về SDG. Để hoàn thành nhiệm vụ này, dự án kết hợp quan điểm và ý kiến của phụ nữ dân tộc thiểu số “bị bỏ lại phía sau” về tiến trình và thách thức họ đã gặp phải khi tham gia thực hiện các mục tiêu SDGs.  

Nhiệm vụ chính:

  • Rà soát tài liệu liên quan đến VNR và SDG do Liên Hợp Quốc và các bên liên quan cung cấp.
  • Đề xuất các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số được lựa chọn để tham vấn.
  • Thiết kế khuôn khổ lấy ý kiến và quan điểm của các nhóm này về quá trình kiểm tra và đánh giá SDG . Thực hiện việc nhập dữ liệu kép.
  • Trình bày kết quả tham vấn và khuyến nghị cho UNDP về việc hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong tương lai.

Thời gian

08/2017 - 12/2017

KHÁCH HÀNG