Khảo sát Ý kiến cộng đồng 2016

Tổng quan

TỔNG QUAN

Úc là một trong những đối tác quốc tế và khu vực năng động nhất của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hỗ trợ phát triển, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, v.v Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi Úc ngày càng đẩy mạnh hơn các hoạt động của mình tại Việt Nam, nước Úc muốn có được hiểu biết toàn diện hơn về hình ảnh của mình trong nhận thức của người Việt Nam. Do đó một cuộc Khảo sát về nhận thức của cộng đồng về mối quan hệ Việt – Úc là rất cần thiết.

MDRI đã hân hạnh được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) lựa chọn để tiến hành cuộc Khảo sát Ý kiến cộng đồng 2016. Cuộc khảo sát, được tiến hành trên 5000 người trả lời từ 10 tỉnh thành trên khắp Việt Nam, sẽ cung cấp các kết quả cần thiết để hỗ trợ DFAT trong việc thiết kế và thực hiện các hoạt động của mình tại Việt Nam, qua đó tăng cường sự hợp tác ý nghĩa giữa hai quốc gia. Cuộc khảo sát cũng sẽ tìm hiểu nhận thức phổ biến của người Việt Nam về các vấn đề chính mà quốc gia đang phải đối mặt. MDRI sẽ thiết kế bảng hỏi khảo sát, quản lý đội ngũ điều tra viên hiện trường và viết báo cáo phân tích

Thời gian

December 2016

KHÁCH HÀNG